مجلس مهم است اما …

طی روزهای اخیر در خصوص  جایگاه مجلس شورای اسلامی بویژه  از منظر در راس امور بودن یا نبودن آن ، مطالبی منتسب به برخی افراد در سطح افکار عمومی منتشر شده است که بعضا برای اثبات برتری جایگاه مجلس نسبت به سایر جایگاههای حقوقی و قانونی، مباحث غیرواقعی مانند دیکتاتوری و بی کفایتی سیاسی، مورد استناد قرار گرفته است.

هیچکس تردید ندارد که حضرت امام خمینی (رض) ، مجلس شورای اسلامی را در راس امور توصیف کرده اند، اما در عین حال تردیدی نیست که سخن امام عزیز ناظر به نقض مواد قانون اساسی که در آن قوای سه گانه را مستقل از یکدیگر می داند و مجلس را موظف کرده است تا در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند ، نبوده است. به این ترتیب سووال این است که منظور امام (رض) از در راس امور بودن مجلسی که مصوباتش پس از تایید شورای نگهبان اعتبار قانونی پیدا می کند ، چه بوده است؟

مرروی بر سخنان حضرت امام نشان می دهد که ایشان همواره کوشیده اند تا اهمیت جایگاه و کار مجلس را مورد تاکید قرار دهند کما اینکه مجلس را خانه واقعی ملت ، عصاره فضائل ملت ، فراهم آمده از الله اکبرهای مردم ، حاصل خون صدها هزار شهید وجانباز توصیف کرده اند که این امر به نوبه خود تاکیدی بر جایگاه و نقش مهم مجلس است. بنابراین در راس امور بودن مجلس به معنای اهمیت نقشی است که در امور کشور ایفا می کند اما بدون تردید این تاکید حضرت امام بر رجحان و برتری مجلس از نظر حقوقی و قانونی نسبت به سایر ارکان اداره کشور نیست.

علاوه بر این پرواضح است که “مردم” در راس امور هستند و حضرت امام خمینی (رض) نیز به پشتوانه مردم ، نهضت اسلامی را به پیروزی رساندند و دولت انقلاب را بنیان نهادند. امام عزیز حتی در جایی از سخنانشان که تاکیدی بر اهمیت نقش مجلس است ، خطاب به نمایندگان مجلس می فرمایند: اگر انحراف پیدا کنید،برخلاف ملت است و به وکالتی که دارید ، خیانت کرده اید. مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نیز روشن ساخته است که قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه قرار دارند و رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری ، دومین مقام رسمی کشور محسوب می شود.

در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی دستخوش اصلاحات و تغییراتی شد که در جای خود مبین قرار نداشتن مجلس در راس امور از منظر حقوقی است. برای مثال به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت‏ فوت‏ ، کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ ‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد. در مفاد اصلاح شده این اصل ، هیچ نقشی برای مجلس و عضویت در این شورا در نظر گرفته نشده است.

بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی سابق ، نخست وزیر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می گرفت و به شکل غیر مستقیم مجلس بر دولت اعمال حاکمیت می کرد اما در متن اصلاح شده این اصل معاون اول رئیس جمهور که پست همتراز نخست وزیر است ، نیازی به کسب رای اعتماد از مجلس ندارد و با موافقت رئیس جمهور اداره هیات وزیران ومسوولیت هماهنگی سایر معاونت ها را برعهده می گیرد.

به موجب اصل ۱۳۰ قانون اساسی سابق، در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رییس‏ جمهور شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مرکب‏ از نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و رییس‏ دیوان‏عالی‏ کشور وظایف‏ او راانجام‏ می‏ داد. در این اصل رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای موقت ریاست جمهوری عضویت داشت اما در متن اصلاح شده این اصل ، شورای مزبور حذف شده و رییس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏، به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد. در متن اصلاح شده اصل ۱۳۱ نیز شورای موقت ریاست جمهوری یعنی جایگاهی که رئیس مجلس در آن عضویت داشت ، حذف شده و معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور را برعهده می گیرد.

علاوه بر این در اصلاحات قانون اساسی نکات جدیدی دیده می شود که بر رفعت جایگاه رئیس جمهور نسبت به دوره های قبل از آن تاکید دارد. برای مثال در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و ریاست هریک از شوراهای فرعی آن نیز برعهده رئیس جمهور یا فرد دیگری که رئیس جمهور تعیین کند، قرار گرفته است.

درمتن اصلاح شده قانون اساسی، اختیارات دیگری برای رئیس جمهور در نظرگرفته شده است که در قانون اساسی قبلی وجود نداشت. از آن جمله می توان به اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی اشاره کرد که در آنها رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه  و امور اداری و استخدامی کشور را برعهده گرفته است و در موارد خاص و ضرورت نیز نماینده یا نمایندگان ویژه ای را با اختیارات مشخص تعیین می نماید که در اینگونه موارد ، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

 از دیگر مواردی که باعث افزایش اختیارات رئیس جمهور شده است می توان به اصل ۱۳۵ قانون اساسی اشاره کرد که در اصلاحیه آن اختیارات بیشتری برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است ، به گونه ای که رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

به این ترتیب و با یک نگاه عمومی به تمامیت مجلس شورای اسلامی و کارکرد کلی آن ، می توان گفت که مجلس ، در اداره کشور و پیشبرد امور جامعه ، یک رکن مهم و تاثیرگذار محسوب می شود و از این منظر نقش مهم و به سزایی را برعهده دارد. اما در عین حال شرایطی در این کشور پدید آمد که مجلس شورای اسلامی را در دوره اصلاح طلبان از آن جایگاه رفیع فروانداخت و آن را به کانون توطئه برعلیه نظام ، انقلاب و اراده ملت تبدیل کرد. از آن دوره سیاه ، رفتارها و خصلت هایی در مجلس رسوب کرده است که هر ازچند گاهی ، در رفتار و لسان برخی از نمایندگان ، بروز بیرونی پیدا می کند و اگر اراده مصممی برای اصلاح آن در درون مجلس شکل نگیرد ، وجهه و منزلت مجلس محترم با وجود جایگاه رفیعی که امام عزیز برای آن تصویر کرده اند ، آسیب می بیند و مخدوش می شود.

به طور قطع با ادعا ، جبهه گیری ، خودبرتربینی و تنازع ، هیچگاه نمی توان مجلس را در جایگاه مهمی که شایسته آن است قرار داد. همکاری، همدلی، همصدایی ، وفاق و دوستی ، درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی کشور ، حمایت اصولی ، منطقی و قانونمند از قوه مجریه و بویژه رئیس جمهور پرتلاش ، برخوردار از هوش سرشار ، خستگی ناپذیر ، انقلابی و ارزش گرا که بردوش گیرنده بار اصلی کشور است، رویکردهایی هستند که اگر در باور نمایندگان محترم مجلس نهادینه شود و در رفتار و مواضع آنان تجلی پیدا کند ، به خودی خود، منزلت و شان مجلس شورای اسلامی ، رفعت مضاعفی خواهد یافت و در آن صورت ، برای اثبات این جایگاه و بلندمرتبه بودن آن ، نیازمند هیچ استدلال بحث انگیزی نخواهیم بود.

۳۳ نظر »

 1. عماد آبشناس گفت :

  مهر ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۰۸:۲۰

  هر رئیس جمهوری رئیس جمهور نیست و هر مجلسی مجلس نیست.
  همین اختیارات رئیس جمهوری ایران را به دیگری بدهید شاید نتواند از آنها به نحو صحیح استفاده کند. کما اینکه در دوره قبل نیز رئیس جمهوری همین اختیارات را داشت اما توان مندی استفاده از آنها را نداشت و هیچ وقت ریاست جمهوری آن قاطعیت و اقتداری که رئیس جمهور فعلی دارد را نداشت. اگر مجلس نظارت بر عملکرد دولت نداشته باشد آنوقت قطعا امکان سوء استفاده در دستگاه اجرایی که اموال بیت المال در اختیار اوست بوجود می آید. هیچ سیستمی در جهان پیچیدگی سیستم سیاسی ایران را ندارد. این خود محاسن و معایبی دارد. از محاسن آن این است که همیشه مردم سالاری در مملکت حاکم خواهد بود و از معایب آن این است که اگر رئیس جمهوری مقدتر نباشد کار اجرایی مملکت قفل می شود.
  اگر بخواهم سخنان خود را خلاصه کنم باید بگویم قوانین و مقررات مصوب وقتی به اهداف خود می رسند که هر کدام از ارکان توانمندی و اقتدار استفاده از اختیارات خود را داشته باشند. همه قبول دارند که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری است که لیاقت و توانایی استفاده از اختیارات را دارد و چون (علی الخصوص در زمینه مسایل مالی و اقتصادی ) آنقدر پاک و منزه است هیچ احد الناسی نتوانسته تا بحال از او خورده بگیرد. اما آیا این امر در مورد روسای جمهوری دیگر که بعد از او خواهند آمد نیز صدق می کند؟ شما خود در سیستم دولتی هستید و می بینید که چه باند های مافیایی سالهاست در مملکت ریشه دوانده اند. با کنکاش در این باند ها می بینیم خیلی از آنها از نفوذی ها درون سیستم دولتی بوده اند. و هر چقدر هم که آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر تلاش کرد ریشه آنها را بخشکاند باز از جای دیگری سبز شدند.

 2. محمدرضا گفت :

  مهر ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۰۹:۴۷

  عجب!!!
  البته قبل از خواندن متن شما و با توجه به سوابق نوشتارهای شما، قضاوت درباره محتوی و نتیجه ای که خواهید گرفت، خیلی سخت نبود…
  چند نکته:
  ۱- جای شکرش باقیست که اهمیت مجلس رو منکر نشده اید.
  ۲-مردم در راس امورند؟ با چه استدلالی؟ اگر بنا بر این باشد، این گزاره به صواب نزدیکتر است که “خدا” در راس امور است.(که البته همین هم هست. منظور از در راس امور بودن مجلس دقیقا همان چیزی است که در جمله بعدی حضرت امام که یحتمل از دستتان در ر فته!!! و ذکر فرموده اید، بیان شده است…:”مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند.”
  ۳-تمام شئونی(رئیس شورای عالی امنیت ملی و…که نود درصد این متن به شرح آنها گذشته!) که در قانون اساسی برای رئیس جمهور ذکر شده درست است. اما اختیار و امکان و قدرت بازخواست و عزل همین رئیس جمهور(که فقط و فقط، عالی ترین مقام اجرایی است)،در دست مجلس است.
  بازخواست، سوال و استیضاح وزرایی که رئیس جمهور بر آنها مدیریت می کند در دست مجلس است و لا غیر.
  ۳-انتظار از شما این بود که در فضای فعلی جامعه که دولت محترم بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت سایر قواست، از پرداختن به موضوعات فرعی و چالش برانگیز خودداری کرده و به ماموریت سازمانی خودتان مشغول باشید که مهمتر است.

 3. آسمونی تا بینهایت... گفت :

  مهر ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۹

  باسلام

  “برادر محسن دیر آمدی!
  در asemooni13.blogfa.com
  موفق و پیروز باشید

 4. فرشید گفت :

  مهر ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۱۳:۲۰

  سلام
  همگام با مشاور مطبوعاتی رییس جمهور در خط مقدم رسانه قلم به دست بوده ایم، هستیم و خواهیم بود….

 5. علی تیماس گفت :

  مهر ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۲۳:۳۸

  کدام مجلس در راس امور است ؟

  حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سخنانی در جایگاه مجلس فرموده بودند که مجلس در راس امور است . بدون تردید زمانی که حضرت امام این سخنان را مطرح فرمودند حقیقتا” مجلس در راس امور بود به این دلیل که اکثریت نمایندگان مردم از جنس و نمونه آحاد ملت برگزیده می شدند و اکثریت مجلس برآیند و چکیده ملت به حساب می آمد . اما در گذر زمان رفته رفته ساز و کار انتخاب نمایندگان تغییر کرد مطلب زیر قصد دارد به مکانیزم تغییر این ساز و کار بپردازد .

  ۱- اولین چالش ایجاد شده در این زمینه بحث احراز صلاحیت توسط شورای محترم نگهبان است که اعتراض جمع زیادی از کسانی را که تصمیم به این حضور دارند برانگیخته است . از آنجا که بحث احراز صلاحیت مبتنی بر اطلاعاتی است که از نهادهای انتظامی و امنیتی و قضائی در این خصوص به انجام می رسد هر گونه اطلاعات غلط و حتی غلیظ و یا ضعیف منجر به حذف یا تائید تعدادی از نامزدان مجلس شورای اسلامی است و در اینجا ممکن است تعدادی از این نامزدها نتوانند در انتخابات حتی حضور داشته باشند . حتی اگر شورای نگهبان را متهم به جانبداری سیاسی نکنیم نمی توان به طور صد درصدی حذف یا تائید این شورا را ملاک عمل قرار داد چه بسا افرادی با ظاهرسازی و باطنی آلوده با آب کشیدن جانماز فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند ولی کسانی که عقیده محکم تر ولی ظاهری لوطی صفت دارند از فرصت حضور محروم شوند یعنی نگاه شورای نگهبان این توانائی را ندارد که به درون افراد رخنه کند و بنابر این نظارت شکلی ظاهری پیدا می کند .حتی مشاهده شده است که فردی ابتدا رد و سپس تائید شده است و یا بلعکس اول تائید و سپس رد شده است و این نشان می دهد که در بحث احراز صلاحیت تعدادی از نامزدها نمی توانند وارد انتخابات شوند چه بسا ممکن است در صورت تائید صلاحیت رای مردم را بدست آورند . نمونه و شاهد خوبی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری پیش آمد تائید صلاحیت آقایان کروبی و موسوی بود که تصمیم داشتند تیشه به ریشه بزنند و همین نشان می دهد که این نظارتها نمی تواند کارساز باشد و ممکن است تبعات آن بیش از منافعش باشد .

  ۲- دومین چالش در انتخاب نمایندگان به فرض اینکه از فیلتر اول عبور نموده باشند مقام و منزلت سیاسی و اداری آنهاست به همین دلیل اغلب نمایندگان را می توان جزو این دسته به حساب آورد . مثلا” طرف استاندار بوده یا فرماندار بوده یا مدیر کل بوده یا امام جمعه بوده که همه اینها منصب های حکومتی است و اگر نگوئیم همه ، تعداد زیادی از آنها بر اساس روابط خاص خود که ممکن است اداری ، تجاری ، فامیلی و سببی و نسبی باشد به این مناصب دست یافته اند و یکی از امتیازات دریافتی آنها شهره شدن از کانال دولت برای پرش به سکوی مجلس بوده است .حال این افراد را کنار افراد دیگری که از چنین امتیازاتی برخوردار نبوده اند و در گمنامی مطلق بوده اند و چه بسا به لحاظ توانائی و دانائی حتی سطحی بالاتر از دسته قبلی داشته باشند اما چون فرصتی برای شهره شدن و میدانی برای عمل کردن نداشته اند برای مردم ناشناخته مانده اند . به خاطر داشته باشیم که اولین سوال مردم در باره نامزدها این است که طرف چکاره است و کجا بوده و عملکردش چیست که بیشتر منظورشان هم این است که پست های قبلی وی چه بوده به همین منظور معمولا نامزدها در هنگام تبلیغات انتخاباتی لیستی از سمت های اداری خود را ردیف نموده و به این ترتیب در دل مردم جا باز می کنند و من این مورد را می توانم جزو امتیازاتی بنامم که یک نامزد از کانال حکومت دریافت نموده تا سکوی پرش به سمت نمایندگی مجلس باشد . قبول کنیم که خیلی از نامزدها از این موهبت برخوردار نیستند و در عین حال ممکن است دلسوزتر و استحقاق بیشتری برای نمایندگی مردم داشته باشند .

  ۳- سومین چالش در انتخابات و مهمترین آن نقش پول است که در تبلیغات انتخاباتی نامزدها رل اصلی را در اختیار دارد و امروزه تقریبا” بدون صرف هزینه های هنگفت تبلیغاتی پیامبرزاده ها هم امکان حضور در مجلس را ندارند . شما اگر محقق باشید کافی است نگاهی به تبلیغات وسیع نامزدهای انتخاباتی در شهر و دیار خود داشته باشید و یک برآوردی از هزینه های انجام شده تبلیغاتی شامل چاپ انواع پوسترها و بنرها و سفرهای تبلیغاتی و هزینه های ستادی و فعالان تبلیغات داشته باشید . بدون پول هیچ یک از این امکانات فراهم نخواهد شد و بدون پول هیچ اگهی در روزنامه ها به چاپ نخواهد رسید . علاوه بر آن نامزدها یادگرفته اند که چگونه با پرداخت پول در قالب کمک به مساجد با کمک متولیان مربوطه آرای بسیاری از محلات و روستاها را بدست آورند و البته دهنده و گیرنده هم به خوبی می دانند که این پول برای چیست و به چه منظوری است . در سالیان اخیر هم تیم های ورزشی از این قافله عقب نیافتاده و آنها هم به قدرالسهم خود (بهتراست بگوئیم به قدرالرای خود) از مواهب برخی از نامزدها بی بهره نبوده اند . کانون های فرهنگی و پایگاه های مختلف در سطح شهر و روستا هم به جمع اعانه گیران را اضافه کنید . در بعضی موارد سرجمع این هزینه ها به بالای میلیارد می رسد و اول سوالی که در ذهن ایجاد می کند که این هزینه ها را چه کسی پرداخت می کند . منبع آن کجاست . اگر خود نامزد محترم این پول کلان را در اختیار دارد که باید گفت نماینده آحاد مردم نیست زیرا متوسط مردم چنین پولی دراختیار ندارند و اگر کسانی دیگر آنها را حمایت مالی می کنند سوال این است که در قبال این حمایت چه امتیازی را از نامزد مورد نظر طلب می کنند . در ثانی اگر بپذیریم که این نماینده محترم خودش این پولها را می پردازد مگر کل درامد حقوق نمایندگی وی در طول چهارسال چقدر است و انسان باید کودن باشد که یک میلیارد خرج کند تا برود مثلا چهل پنجاه میلیون پول بگیرد که قطعا” این طور نیست و همین میشود جای شک و شبهه که بالاخره او از کجا این پول را آورده و هزینه تبلیغات خود نموده و از چه محلی آن را جبران خواهد کرد . لابد اگر دوبرابر آن را در طول دوره نمایندگی جبران نکند که در دوره بعدی نمی تواند با رقبای دیگر رقابت کند . شکی نیست که این پول به گونه ای جبران میشود حالا اگر امتیازی از وزیری گرفته شود یا امتیازی تجاری برای حامیان مالی خود فراهم کند یا به هر شکل دیگر ، این نماینده نمی تواند نماینده واقعی مردم باشد . و حالا در نظر بگیرید مجلسی با این اکثریت شکل بگیرد آیا می تواند در راس امور باشد . آیا نظر امام همچنین مجلسی را در راس امور می دانست .

 6. shomalpress گفت :

  مهر ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۰۷:۴۲

  با سلام
  شاید در بسیاری از موارد قدرت با دایره عمل مجلس کم شده باشه اما جایگاه قانونگذاری و نظارت مجلس بعنوان یک نهاد در راس امور سر جاشه و این مهمه

 7. 110 گفت :

  مهر ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۵:۳۶

  امام : به آقا سید علی (خامنه ای) بگو اینقدر از خدا طلب مرگ نکند ! فرج نزدیک است انشاءالله
  +فایل تصویری

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=71&catid=45

 8. رضا گفت :

  مهر ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۰۸:۱۱

  با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای جوانفکر
  رضا هستم از تربت جام
  اولآ میخواستم به جناب آقای دکتر احمدی نژاد و همه همکارانشان به خاطر موفقیت سفر نیویورک تبریک بگم واقعآ خسته نباشین. ثانیآ جناب آقای جوانفکر جالب اینجاست آقایانی که در مورد نقش و جایگاه مجلس اینقدر حساس هستند و به قول خودشان پستهای مدیریتی مجلس را نیز به عهده دارند باید چاره ای بیاندیشند تا مثل بعضی موارد مجلس از اکثریت خارج نشود و تا بعضی مواقع تعداد نمایندگان حاضر در صحن به تعداد ۶۰ نفر در یک جلسه علنی نرسد وقتی توانایی کنترل مجلس ۲۸۰ نفری را ندارند چطور در مورد رئیس جمهور که با مشکلات جمعیت ۷۵ میلیونی دست و پنجه نرم میکند و الحمدالله همیشه موفق بوده است نظر میدهند.

 9. حمید خان گفت :

  مهر ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۴:۳۰

  با سلام
  با من باب اختلاف معاونت سینمایی و خانه سینما به روزم
  پستهای قبلی
  فرهنگ دفاع مقدس گذشتنی است و یا رسیدنی ؟
  یک پست نامه ای در مورد آموزشگاههای بیهوده سینمایی
  خانه سینما نهادی غیر مسئول و تخریبچی در عین حال مدعی گنده گو
  وبلاگ پشتیبان
  http://www.sinama-hl.mihanblog.com

 10. حامد گفت :

  مهر ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۲۰:۵۹

  بسیار عالی بود

 11. رضا گفت :

  مهر ۱۸م, ۱۳۸۹ در ۲۰:۲۲

  جناب آقای جوانفکر
  با سلام و عرض ادب

  وقتی چند دانشمند مثلا جر وبحث علمی می کردن که در دهان اسب چند دندان است و زیدی به ایشان گفت اسبی که کنارتان است دندانش را شمارش کنید مشکل تان حل می شود،به همین سادگی اما…..

  جناب آقای جوانفکر بعد از دو سه هفته نوسا نات شدید در نرخ طلا و ارز و دخالت دولت ظاهرا وضعیت عادی شده اما باید دانست آتش زیر خاکستر است،مقاوت در برابر اجرای مالیات بر ارزش افزوده والی…
  بنده چند سال است که دارم عنوان می کنم تنها راه لجام زدن بر این اسب های چموش راهکار بالف است نه طرح تحول،عنوان کردم در بالف قاچاق کالا و ارز صفر خواهد شد،الان هم می گویم اگر زیر ساخت بالف اجرایی می شد از محالات بود نوسانات غیر موجهای در قیمت هر نوع کالایی ایجاد شود چرا که در زیر ساخت بالف ،تک شماره حساب بودن مشترکان و شفاف شدن آن لاین هر دو کانال درآمد و هزینه همه مشترکان با محور بودن شغل هر مشترک در معاملات باعث می شد هیچ مشترک به فکر کار های سوداگرانه برای خرید هیچ کالایی نیفتد والی هزاران محاسن دیگر

  جناب آقای جوانفکر نمی دانم آیا مطالب بنده را می خوانید یا دیگر حوصله ادامه تمرگز روی اسرار بنده را ندارید با این حال همانطور که قبلا نوشتم روز یازدهم ماه رمضان با همکاران دکتر فرزین برای تشریع بالف جلسه ای داشتم،متاسفانه همانگونه که در متن تفصیلی بالف عنوان کرده بودم نباید از اینها انتظار فرجی را داشت چرا که در فکر اینها فسیل نمی توانم حک شده ،بجای بحث فنی امکان شدن یا نشدن راهکار بالف یکی گفت شورای نگهبان رد می کند ،دیگری گفت راهکار مارکسیستی است و بر خلاف حرکت حکومت در خصوصی سازی است و آزادی های افراد را هدف قرار داده و مگر می شود ما به افراد یک شغل بدهیم و یا آنها را ملزم کنیم به داشتن یک شماره حساب و یا اینکه نوع کشت زمین هایشان را معین کنیم والی……
  جناب آقای جوانفکر نمی دانم این عزیزان کدام متن بنده را خوانده بودن اما بنده قبل از اینکه چنین ایرادهایی را عنوان کنند خودم ،در متن تفصیلی بصورت مکتوب جواب دادم ،بله با ساختار فعلی نمی شود اما با زیر ساخت بالف با آن خیل عظیمی که برای همه اعم از فرد و اجتماع ایجاد خواهد کرد البته با نگاه سیستمی می شود،به شرطی که خود را از قالب ساختار فعلی خارج کنیم،باز هم عرض می کنم اگر امکان دیدار رو در با دکتر احمدی نژاد برایم مهیا شود براحتی می توانم با ایشان به نتیجه برسم چرا که ایشان به می تونیم و راهکار های نو آورانه باور دارد ،معاون دکتر فرزین می گفت کجای دنیا این طرح پیاده شده و یا تغییر پایه پولی از ریال به تومان براحتی امکان پذیر نیست.
  با احترام رضا

 12. رضا گفت :

  مهر ۱۹م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۹

  جناب آقای جوانفکر
  با سلام و عرض ادب

  دیشب صحنه هایی از جلسه هیئت دولت با مشاوران جوان پخش شد هر چه سعی کردم از بین آن همه مشاوری با سن جوانی بیابم نتیجه نداشت تا چشم ما هم به چهره این سوگلی ها باز شود،بنده که سه سال تمام دارم بدون هیچ چشم داشتی داد می زنم که با اجرای راهکار بالف کل سیستم نا کار آمد فعلی حذف خواهد شد و جان ملت ایران از دست این بروکراسی حجیم و تنبل راحت خواهد شد و در عوض بسرعت تمام مشکلات حل خواهد شد گوش شنوایی نیافتم ،حال این مشاوران چه در گوش مسئولین می دمند که آنگونه برایشان جلسه می گذارند خدا داند و بس
  با احترام رضا

 13. حمید خان گفت :

  مهر ۲۱م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۳۴

  با سلام
  با ملک سلیمان ، فیلمی که باید دیده و فهمیده شود به روزم
  پستهای قبلی
  من باب اختلاف معاونت سینمایی و خانه سینما
  فرهنگ دفاع مقدس گذشتنی است و یا رسیدنی ؟
  یک پست نامه ای در مورد آموزشگاههای بیهوده سینمایی
  وبلاگ پشتیبان
  http://www.sinama-hl.mihanblog.com

 14. 110 گفت :

  مهر ۲۴م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۴۹

  آیت الله وحید خراسانی:
  این سید (آیت الله خامنه ای) تنها است ،او را کمک کنید –
  ایشان همه حرف هایشان درست است…
  و
  زمانی که مرحوم آیت الله تبریزی با کمال بیماری که داشتند ، نشستند روی تخت ، دستشان را روی سینه قراردادند مقابل آیت الله خامنه ای …

  + فایل صوتی

  salehat.ir

 15. صنایع نیوز گفت :

  آبان ۱م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۳۸

  http://www.sanayenews.com/content/view/25111/1/

 16. صنایع نیوز گفت :

  آبان ۱م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۴۲

  http://mihanpress.com/content/view/1248/65/

 17. امیررضا ال حبیب گفت :

  آبان ۶م, ۱۳۸۹ در ۱۳:۰۵

  سلام دکتر جان
  با این مطلبی که زدین کاملا موافقم..
  اما در کل یه نظری در مورد شما دارم و اون اینکه خیلی ضعیف هستین…البته ببخشید که صریح می گم..چون اصولا ادم چاپلوسی نیستم وسعی کردم حرف دلمو رک و راست بزنم…
  من قبلا بعضی سخنرانیهاتونو شنیده بودم..یه کم انتقاد هم داشتم بهتون که چون از اون اتفاقات و موضع گیریهای شما خیلی وقته که گذشته دیگه سرتون رو درد نمی ارم…
  اما در مورد ضعف شما که اعتقاد دارم کاملا تو شب مناظره با اقای رسایی برام مسجل شد…شما مشاور رییس جمهور هستید اما اون شب نتونستید موفق باشید و با استدلال های ابکی نه تنها باری از روی دوش دولت بر نداشتین..بلکه به نظر من اضافه هم کردین..
  شما می تونستین خیلی قو یتر حضور پیدا کنین…شانس اوردیم اقای رسایی خودش طرفدار دکتر بودن و هستن و نقداشون دلسوزانه بود…ای کاش ایشون جزو مشاورای دکتر بودن.یا حداقل شما از نظراتشون استفاده می کردین…در مورد مهندس مشایی هم این صحبتها صدق می کنه اما در شکل دیگر..هرچند من به ایشون ارادت دارم و ایشونی ادم سالمی می دونم و شمارو هم انسان شریفی…امااینو عرض کنم که خدا رو شکر که اون شب کسی برا مناظره روبروتون نشسته بود که قلبا دولت و دکتر رو دوس داشت وگرنه اگه یکی از این ادمای مغرض با شما نشسته بودند که واویلا بود…
  دکترجان سعی کنین یه کم وسیع تر فکر کنین…فقط سعی نکنین با هر ادله ابکی از دولت دفاع کنین چون اینجوری نه تنها کمکی نمی کنین بلکه نا خواسته باعث اذیت دولت هم می شین..
  تو کرج هم که اومدین در مورد سفر دکتر صحبت کردین باز به نظر من خیلی ضعیف بود..شاید وقت مظالعه ندارین…؟ شایدم فکر می کنین که خیلی تو این زمینه ها که اظهار نظر می کنین استاد هستین و احتیاج به مشاوره ندارین…؟
  یه جمله ای تو ذهنمه نمی دونم از کیه اما فکر می کنم از دکتر شریعتی باشه که : برای خراب کردن یک حقیقت خوب به ان حمله نمی کنند بلکه بد از ان دفاع می کنند و شما متاسفانه مصداق بارز این بد دفاع کردن هستین…
  دکترجان اگه واقعا این دولت رو دوس دارین و به دکتر احمدی نژاد علاقه دارین..لطف کنین استعفا بدین و بزارین یه ادم قویتر بیاد جای شما تا بتونه به دکتر مشاوره های خوبی بده…
  نمی خوام از نظر دین بگم جایگاهی که شما اشغال کردید چه حکمی داره چون می دونم که خودتون اینو می دونین…
  از اینکه یه کم صریح نوشتم معذرت می خوام اما احساس می کنم با وجود ادمهای بادمجان دور قاب چین وچاپلوسی که دور و بر شما و کلا دولت وجود داره یه همچین تلنگری بعضی مواقع لازمه…
  خدا سایه شما رو از سر خانواده کم نکنه…
  وعاقبت هممونو ختم به خیر کنه…سلام مارو به حاج محمود برسونین…
  یا زهرا

 18. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  آبان ۹م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۴۷

  آقای آل حبیب
  با سلام
  درست می فرمایید و بنده ضعیف هستم. البته از اول هم داعیه قوی بودن نداشتم و الان هم داعیه ای ندارم. همینی هستم که ملاحظه می فرمایید ضعیف ضعیف. بنده را دکتر خطاب فرموده اید که اشتباه است زیرا بنده دکتر نیستم. تلنگری که به بنده زدید خیلی خوب بود. امثال بنده همیشه به این تلنگرها نیاز داریم. خدا کند دعای شما در حق بنده نیز مستجاب شود. عاقبت به خیری بزرگترین لطف خدا در حق انسانها بویژه آدمهای ضعیف است.
  عزیز و سربلند باشید

 19. صنایع نیوز گفت :

  آبان ۱۰م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۰۴

  http://mihanpress.com/content/view/1265/65/

 20. صنایع نیوز گفت :

  آبان ۱۰م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۰۸

  http://www.sanayenews.com/content/view/25246/1/

 21. محمدمهدی آقاجانی گفت :

  آبان ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۴۱

  سلام آقای جوانفکر.
  افتخار میزبانی شما حتما به عنوان یه خاطره خوب توی ذهن دوستان باقی میمونه.
  محمدمهدی آقاجانی
  پایگاه بسیج شهیدبزاز بابل

 22. امیررضا ال حبیب گفت :

  آبان ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۴۷

  سلام اقای جوانفکر
  از جوابتون این برداشت رو کردم که احتمالا دلتون از من گرفته…اما دوست عزیز..خدا رو شاهد می گیرم که قصد ازردن شما رو نداشتم…اصلا هم راضی نبودم که نظرمو علنی کنین…خدا شاهده که برا ۴ نفر تو کربلا دعا کردم یکیش شما بودین یکیش حاج علی نجفی…
  من نگفتم شما انسان ضعیفی هستین خدای نکرده…منظورم از ضعف تو کار مشاورتون به دکتر و کلا سخنوریتون بوده…در کل اگه از من رنجیدین عذرخواهی می کنم و براتون ارزوی سلامتی و طول عمر از درگاه احدیت خواهانم…حلال کنین…
  التماس دعا

 23. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  آبان ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۹:۲۹

  آقای آل حبیب
  با سلام
  بنده به هیچوجه از شما آزرده خاطر نشدم. از تذکر و تلنگر شما متشکرم. بنده سخنور نیستم و در کار مشاورت هم داعیه ای ندارم.
  عزت شما روز افزون و سلامتی تان مستدام
  موفق باشید

 24. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  آبان ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۹:۳۱

  آقا مهدی عزیز
  با سلام
  از شما و همه برو بچه های خوب و صمیمی پایگاه بسیج شهید بزاز متشکرم.
  سالم و سربلند باشید

 25. رضا گفت :

  آبان ۲۰م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۷

  جناب آقای جوانفکر
  با سلام و عرض ادب
  تشریف می آوری شهر ما(پایگاه شهید بزاز بابل )و این مادر آمرزیده سعادت نداره تا از نزدیک با شما در مورد طرح بالف صحبتی داشته باشه،حتما مصلحتی بوده ،با اینحال جناب آقای جوانفکر وقتی این روز ها بررسی برنامه پنجم را در مجلس رصد می کنم برایم جای بسی تعجب است ،که مصوبات مجلس با راهکار های بنده در مورد بیمه و درمان و بیمه بیکاری و…. بسیار ضعیف تر است در واقع می شود گفت اصلا قابل قیاس با محاسن طرح بالف نسیتند ،حتی وقتی می بینم بارگیری کامیون های پول یارانه ها !!!!باعث شده تا دو تا دو تا استان پول واریز بشه نیز برایم جای بسی تعجب است و الی …توضیح آنکه در ساختار بالف بصورت آنی ودر یک لحظه(نقطه عطف) پول به حساب همه افراد و گروه های هدف واریز می شد نه همه سر پرستان خانوار نمی دانم شاید مصلحت در این است که همچنان دور خود بچرخیم و در کلاف سر در گم بجای مانده از دولت های گذشته سیر کنیم.
  در خبر ها از قول شما نوشتند که دکتر احمدی نژاد در بسیاری از حوزه ها صاحب نظر و کارشناش ارشد هستند ،واقعا با شما هم عقیده هستم و اعتقاد دارم اگر شخص ایشان چکیده و راهکار تفصیلی بالف را مستقیما مطالعه کنند براحتی به ابعاد عظیم محاسن بیشمارش پی خواهند برد و بجای طرح تحول حتما آنرا پیاده خواهند کرد ،متن اصلاح شده و ارتقائ یافته بالف آماده است در صورت نیاز مایلم مجددا برای شما ارسال کنم تا آن را با روند اجرایی طرح تحول حداقل مقایسه کنید،دیروز تلفنی وقتی با یکی از روحانیون هوشمند و آگاه صحبت می کردم عنوان کرد راهکار شما برای ۱۵ سال آینده خوب است در حالی که بنده بهترین زمان اجرای آنرا همین الان قبل از اجرای طرح تحول می دانم و در یک صحبت رودررو ثابت خواهم کرد ،گفتم با همکاران دکتر فرزین جلسه ای داشتم و ایرادات آنها را شنیدم و دیدم چقدر افکار و ایده ال های که با راهکار بالف بدان ها خواهم رسید با ذهن فسیل شده آنها فاصله دارد عنوان کرد ایده شما برای ذهن آنها کوچک است.
  جناب آقای جوانفکر باز هم عرض می کنم شما و دکتر احمدی نژاد عزیز در وسط معرکه هستید و بسیار بهتر امثال بنده مخالفت ها و کارشکنی هایی که بر علیه طرح تحول شده را لمس کردید ،به جرات عنوان کنم که راهکار تمام ناهنجاری ها را در نطفه خفه می کرد و کسی قادر نمی بود در مسیر اجرای آن کالا احتکار کند و یا با گران فروشی ملت را بی زار کند والی….
  با احترام رضا

 26. ناصری حسین گفت :

  آبان ۲۰م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۱۶

  اقای جوانفکر ز صحبت های دقیق ومنطقی که در برنامه تلویزیونی این هفته داشتید بسیا خوشم اومد.

 27. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  آبان ۲۰م, ۱۳۸۹ در ۲۲:۴۰

  آقای ناصری
  با سلام
  از نظر لطف شما متشکرم.
  موفق باشید

 28. فرشید گفت :

  آذر ۵م, ۱۳۸۹ در ۲۱:۱۵

  سلام جناب جوانفکر، خدا قوت؛ در جریان ارسال کامنت قبلی که کامنتی بود درد و دل گونه ، دعوت نامه گونه، تشکرنامه گونه و…. با افتخار تمام به شما و کاربرانتون گفته بودم ایران پترو از انتخابات دهم به این طرف هیچ آگهی و یا حمایت مالی ای از هیچ نهاد دولتی یا خصوصی ای نگرفته و تا حدودا یک ماه بعد از هدفمندی یارانه ها نیز نخواهد گرفت، اما با توجه به اینکه برنامه هام برای توسعه ایران پترو تغییر کرده احتمال داره همین روزها و یا هفته های آتی با تمام قوت برم به دنبال جذب منابع مالی و چنانچه این احتمال قوت بگیره اگر به مشکل بربخورم روی شما و کمک ها و سفارش های شما حساب ویژه می کنم، البته با توجه به اینکه آقای پرسان در وزارت نفت هستن بعید می دونم در راه برخورداری از حمایت های مالی لااقل در وزارت نفت مساله ای داشته باشم ولی از همین جا عرض می کنم، در صورت برخورد به مشکل از شما انتظار کمک دارم و امیدوارم که شما هم به رغم مشغله های بسیار، حمایت خودتونو از ما دریغ نکنید.

 29. کریمی گفت :

  آذر ۲۹م, ۱۳۸۹ در ۱۳:۴۵

  باسلام
  ضمن سپاس واحترام برای آقای جوان فکر من فکرمی کنم زمانی که نفس اماره برانسانها مسلط گردید خود بزرگ بینی آنقدر جلوگر می شود که انسان فراموش می کند درچه جایگاهی قرار دارد مگر مسئولین مافراموش کرده اند که دریک حکومت الهی همگی اعضای یک سیستم جهت کمک به اعتلای مردم برای رسیدن به حق اند ومگر امام رضوان الله انجام امورات را تکلیف نمی دانست پس دعوا برسر چیست ؟

 30. مصطفی نمازیان گفت :

  آذر ۲۹م, ۱۳۸۹ در ۱۴:۱۰

  بنام خدا. با مطلبی تحت عنوان” لاریجانی؛ نه چپ نه راست. لاریجانی؛ به چپ چپ به راست راست” بروزم. منتظر بازدید و نظر شما. یا علی

 31. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  دی ۱م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۱۴

  جناب آقای کریمی
  با سلام
  دعواها معمولا ریشه در نفس آدم ها دارد. اگر پرده برون افتد تازه معلوم می شود که چه خبر است؟
  موفق باشید

 32. بی نام گفت :

  دی ۵م, ۱۳۸۹ در ۰۹:۳۴

  آقای جوانفکر ، متاسفانه افکار و رفتار امثال شما بیشتر به فاشیستها می آید تا یک مسلمان.

 33. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  دی ۸م, ۱۳۸۹ در ۲۲:۳۲

  آقای بی نام
  با سلام
  از اینکه مصداق تهمت شما باشم به خدای بزرگ پناه می برم. ظاهرا برای زدن تهمت به دیگران، شجاعتی به اندازه «بی نام» معرفی کردن خود کافی است؟
  موفق باشید

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر