“انحراف بزرگ و بدعت خطرناک”

رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه ای کاملا حقوقی، متقن و دقیق، هیات مدیره و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در خصوص برخی مصوبات مغایر با قانون اساسی و همچنین کارکردهای غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبعات وخیم ناشی از ادامه چنین روندی خطاب یک تذکر و هشدار قانونی قرار داده است، اقدامی که بدون تردید برآمده از تعهد و وفاداری جناب آقای احمدی نژاد به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی و تصمیم راسخ به ایستادگی در برابر یک انحراف بزرگ و بدعت خطرناک است.
ریشه این انحراف را می توان در تفکر و القائات خطرناک افراد ذی نفوذی جست و جو کرد که با صراحت و بدون هیچگونه واهمه ای، وضع قوانین مغایر با قانون اساسی و خلاف شرع را مجاز می دانند و معتقدند که به عنوان نماینده مجلس، دستشان برای تصویب هرموضوعی حتی اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد باز است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند به قانون گذاری بپردازد(۱).
این در حالی است که نمایندگان مجلس از یکسو در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد کرده اند که پاسدار حریم‏ اسلام‏ باشند و از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنند و از سوی دیگر برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی نمی‏ توانند قوانینی‏ وضع کنند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. بر اساس اصل ۴ نیز کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. اصل ۵۸ قانون اساسی نیز اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ را فقط متوجه مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می داند و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری ندارد.
یکی از این نمایندگان که به دلیل مواضع اش به عنوان مخالف همیشگی دولت شناخته می شود، چنین اظهار کرده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی می‌تواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات، مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟(۲)
آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر چنین اظهار عقیده کرده بود: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی از اصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.(۳)
تصریح و اصرار بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می گیرد که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.
مبنای عمل مجلس در بررسی طرحها و لوایح ، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است مگر خلاف آن در شورای نگهبان ثابت شود که در این صورت مصوبه برای اصلاح به مجلس عودت داده می شود.
در واقع ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی در شورای نگهبان، نه تنها نافی ضرورت و اهمیت رعایت این دو اصل به هنگام تصویب قوانین در مجلس نیست، بلکه سوگند نمایندگان مجلس به وضوح بر این اصل تاکید دارد که آنها در انجام وظایف خود باید شرع و قانون اساسی را ملاک عمل قرار دهند.
به این ترتیب اگر در موارد خاص و نادر، مجلس شورای اسلامی با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از “انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی” اصرار می ورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف می شود به “تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس” بپردازد و آن را تایید یا رد کند که اگر تایید شد، در واقع نظر مجلس در مورد عدم مغایرت مصوبه اش با شرع و قانون اساسی مورد تایید قرار می گیرد و اگر تایید نشد ، مجلس موظف به تامین نظر شورای نگهبان برای رفع اشکال شرعی یا قانونی می شود.
نکته ظریف در همین جا نهفته است. یعنی طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، نقش مجمع چیزی جز تشخیص مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس در خصوص مغایر نبودن مصوبه اش با شرع مقدس و قانون اساسی نیست و این در حالی است که روند جاری مبتنی بر یک برداشت انحرافی و خطرناک از این اصل استوار شده است.
این بدعت و برداشت انحرافی به ایجاد یک ذهنیت ناحق در برخی از نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص انجامیده است که نتیجه آن تکرار مصوبه های خلاف شرع و مغایر قانون اساسی و مجاز دانستن مجمع به وضع قانون است.
با این بدفهمی از قانون و اصرار بروضع قوانین خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، این سووال پیش می آید که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در عمل چگونه می توانند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بمانند و رئیس جمهور که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور ، عهده دار مسوولیت اجرای قانون اساسی است ، چگونه می تواند قانونی را اجرا کند که نهادهایی مانند مجلس و مجمع تشخیص پیوسته آن را نقض می کنند و چنین کاری را حق قانونی خود می دانند؟ بدون تردید ادامه این روند شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی یا استبداد رای از سوی یک گروه خاص در قامت مجمع تشخیص را در جامعه تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر و به روشنی پیداست که مجمع ، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این هیچ اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع مقدس برای مجمع قابل تصور نیست.
انجام مصوبات خلاف شرع یا مغایر با قانون اساسی ، نه تنها تداعی کننده یک بدعت خطرناک است بلکه ظلم به اسلام عزیز و ملت مسلمان و پرافتخار ایران محسوب می شود و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که تفسیرهای غلط و انحرافی از روندهای قانونی در کشور، هرچه زودتر خاتمه یابد و تذکر خیرخواهانه ، دلسوزانه و متعهدانه رئیس جمهور مورد توجه مجلس و مجمع تشخیص قرار گیرد.
نامه اخیر رئیس جمهور محترم به نمایندگان مجلس دارای ابعاد کاملا علمی و حقوقی است و این امر ایجاب می کند که هرگونه پاسخی به آن ، مبتنی بر نظرات حقوقی و علمی باشد.
از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که یک جریان تمامیت خواه ، به جای ارائه پاسخ منطقی و مستدل به نامه رئیس جمهور ، در تلاش است تا با هوچی گری و به راه انداختن هیاهو ، رئیس جمهور را به طرح سخنان اختلاف برانگیز و تنش آفرین متهم نماید و از این رهگذر مانع از آگاهی و هوشیاری جامعه نسبت به این تفسیر انحرافی و تبعات خطرناک ناشی از اعمال آن شود.
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه جزو اختیارات و وظایف رهبر معزز انقلاب است. بنابراین وجود اختلاف بین قوای مختلف ، باید یک امر بدیهی و طبیعی قلمداد شود و طرح مسائل اختلافی اگر از موضع دفاع از حقوق و منافع ملت انجام شود نه تنها موجد نگرانی نیست بلکه به عنوان یک مطالبه ملی و اساسی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
کسانی که با توسل به بهانه های مختلف مانند برهم خوردن وحدت جامعه و مطرح کردن شرایط حساس کشور به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، در صدد هستند بر این مساله بسیار مهم و حیاتی سرپوش بگذارند، بهتر است شجاعت آن را داشته باشند که به صراحت اذعان کنند دستشان رو شده است و قافیه را باخته اند. شجاعت در پذیرش اشتباه و تلاش در جهت اصلاح آن از شاخصه های یک اصولگرای انقلابی است.
(۱): علی مطهری- خبرگزاری فارس- ۵/۱۱/۸۹
(۲): الیاس نادران – خبرگزاری مهر – ۳/۶/ ۸۹
(۳): احمد توکلی – خبرگزاری مهر- ۲۲/۵/ ۸۹

۵۰ نظر »

 1. پرسشگر گفت :

  بهمن ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۳۳

  اگر رئیس جمهور محترم جناب آقای احمدی نژاد به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده اند، طبق همین قانون باید در جلسات مجمع تشخیص شرکت کرده و با بیان عقاید خود از این انحراف بزرگ و بدعت خطرناک جلوگیری می کردند!

 2. observer گفت :

  بهمن ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۱۳

  سلام…صحیح است…ببینید کار به کجا رسیده که آقای احمدی نژاد که پس از انتخابات هیچ صحبتی در مورد آن فتنه عظیم نکردند…این گونه از هر که کارشکنی می کند گله و شکایت می کند……..

 3. تنهاترین سردار گفت :

  بهمن ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۲۰:۱۰

  از اینکه در این اوضاع منافقانه مسئولین دولتی و مجلسی و تشخیص مصلحت دولت عدالت محور را حمایت و یاری میکنید کمال تشکر و سپاس را داریم

 4. جواد گفت :

  بهمن ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۲۰:۳۴

  اولاً لازم است عبارت “هیئت مدیره” را به عبارت صحیح آن “هیئت رئیسه” تبدیل کنید تا مورد طعن منتقدین قرار نگیرید.
  ثانیاً اگر به یاد داشته باشد فعالیتهای مجلس علیه دکتر از وقتی شروع شد که میرحسین در یکی از بیانیه هایش برای بازگشت مسالمت جویانه به سیاسی شرط و شروطی را مقرر کرده بود که یکی از آنها درخواست از لاریجانی برای نظارت هر چه بیشتر (بخوان چوب لای چرخ گذاشتن) مجلس بر دولت شده بود؛ لذا، از کسی که غروب روز برگزاری انتخابات به میرحسین پیام تبریک می دهد و نوچه هایش چون باهنر و توکلی و … توقعی جز این نمی رود تا این بار با همپیالکی سابق خود یعنی هاشمی رفسنجانی و در مجمع نرد ببازد!
  ثالثاً با توجه به تحولات سیاسی منطقه چون: انقلاب در مصر و تونس و … لازم است مقالاتی راجع به سیاست خارجی فعالانه دکتر در زمینه بین الملل و به خصوص خاورمیانه و ایستادگی رئیس جمهور در برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی که اعراب منطقه تحت تاثیر آن به پا خاسته اند بنویسید.

 5. lk گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۰۱:۰۹

  سلام علیکم
  دشمنان ایران و اسلام پس از شکستهای پیاپی و ناامید شدن از مبارزه مستقیم مدتها تلاش کردند تا گروه هایی ( شاید افرادی به صورت پراکنده -در اعترافات قاتل دانشمند شهید نیز همین اذعان شد- ولی تحت یک فرماندهی) به داخل نظام رسوخ داده شوند برای روزهای مبادا.( امثال گنجی و… “روز مبادا ” هم برگرفته از سخنان علی هاشمی :”… آقا ( رفسنجانی ) گفته یا نظام بر میگرده یا همه چیز خراب میشه … ما منتشر کردیم شما هم چاپ کنید “)
  معلوم است که از همان زمان لاهوتی که با مجاهدین خلق حشر و نشر داشت و خاندان رفسنجانی نیز “هم ژن” او هستند و تعلقات “اکبر و ممد و محسن و فراریه و فاجعه و بانوی اغتشاش ” به او و افکارش بد جوری توی ذوق میزند ، توهم توطئه بودن این نظر را ابطال میکند.
  به نظر افراد خاصی نیز در بعضی جاها مشغول قیام و قعود های منبطل هستند تا اموال و آبروی مردم را یکجا با خون شهدا و ثمرات آن تحویل اربابانشان دهند.
  البته به خاطر این نوشته احتمال برخورد … جانی دیگر با خود را دور نمیبینم ولی لار همه چیزش خوب است خروس ، مرکبات ، جانی و غیره…
  مردم عزیزمان خواست و نیاز خود را در اقبال به تفکر امام خمینی رحمت الله علیه و شهدا و ائمه اطهار (علیهم الاف تحیت و السنا) و اسلام ناب محمدی را بارها نشان داده اند. اما آنان که اربابشان مستکبر ها هستند تاب این اقبال را ندارند و برای برهم زدن این فضا هرچه به فکر ما نرسد هم انجام میدهند( “… جنگ را ما دو نفری هدایت میکردیم … دولت در سایه تشکیل میدهم …جام زهری اگر لازم است … به درد موزه میخورد … با این یقه میشود کراوات زد؟ … علیه خدا هم میشود تظاهرات … مردم خدا جو… جمهوری ایرانی… مکتب ایرانی … مردم اسرائیل … )
  راستی تا به حال بررسی کرده ای چرا صدا و سیما از پخش یک تصویر کوچک (آرم یک خودرو در فیلم و سریال یا سر در یک مغازه) حتما حتما با روشهای خاص جلوگیری میکند اما با پخش فوتبال زنده اروپا انواع چیز ها را به ما حقنه میکند تا مثلا ورزش را نشانه سلامت بدانیم
  و بسیار دیگر

 6. multilog گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۱۳

  بله..جرم آقای بهبهانی تعریف احمدی نزاد از ایشان است….

 7. بردیا گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۱۵

  دولت هورا ….. مجلس سوراخ

 8. رضا گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۲۰

  با این همه فتنه واقعا آخرالزمان شده است. که مجلس اصولگرا تمامی اصول را زیر پا می گذارد.

 9. علی گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۲۵

  مجلسی که در تمام لوایح دولت دست میبرد مثل لایحه بودجه و بعنوان نمونه بودجه مرکز پژوهش های مجمع تشخیص را ۱۰ برابر می کندو… طوری که بودجه در هنگام تصویب دچار کسری میگردد!!! دیگر از آن هیچ انتظار دیگری نباید داشت l مجلس… فاتحه

 10. علی مرادیان گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۳۱

  سلام
  صحبتهایی مهم پیرامون اوضاع داشتم :
  ۱٫دولت باید محافظه کارتر و یکدست باشد و بهانه دست کسی ندهد مثلا از مشایی.در قسمت دیگری استفاده شود وجود او باعث گسست جامعه می باشد هرچند آدم خوبیست ولی نمی داند که در عالم سیاست نباید رک حرف بزند و باید بسیار محافظه کارتر باشد ۲ .سایت عصر ایران و مشابه آن نظرات مردمی و اخیار طرف دولت را پخش نمی کند . مثلا خیلی خوشحال بودند از برکناری نادرست بهبهانی . به نظر می رسد دنبال جریانی براندازانه ولی آرام نسبت به دولت هستند . کینه نهفته را در چهره نوشته هایشان می توان دید .
  ۳ . مجلس متاسفانه کمر به تخریب دولت بسته و آقایان خائن به نظام مثل کواکبیان – مطهری – توکلی و عناصر اصلاح طلب با اعمالی منافقانه و آرام آرام در پی زیر زدن دولت مظلوم و سخت کوش هستند .

 11. رضوی گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۳۲

  آیا در دستور کار قرار دادن استیضاح وزیر راه که حد نصاب امضا نمایندگان را به دلیل پس گرفتن امضاهایشان کاری قانونی است

 12. رضوی گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۴۱

  ایا در دستور کار قرار دادن استیضاح وزیر راه که به دلیل پس گرفتن امضا حدود ۱۳ نماینده از ۲۲ نماینده از حد نصاب افتاده بود کاری قانونی است!!! وای بر نمکی که بگندد

 13. محکم گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۴۵

  راستی این همون مجلسی نبود که امول مردمی دانشگاه آزاد را می خواست وقف بکنه( البته با حفظ پادشاهی بعضی از اقایان در آن)

 14. روح الله رجبی گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۵۷

  اول مجلسیان به طرح نظارت بر امول نمایندگان رای بدن تا پاکی خودشونو اثبات کنند بعد بیان دیگران را بررسی کنند

 15. محمد گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۱۹

  مجلس لاریجانی تو مشت رفسنجانی….

 16. رضا گفت :

  بهمن ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۵۱

  جناب آقای جوانفکر
  با سلام و عرض ادب
  وقتی سران فاسد و خیانتکار دول اسلامی چون تونس و مصر و…. از حوادث فتنه سال ۸۸ تهران قند تو دل شان آب می شد اصلا سر سوزنی فکر نمی کردن در عرض یکسال خودشان در راس اخبار رسانه ها باشند بعنوان فرعون زمانه،خداوند عجول نیست دیر مجازات می کند اما سخت ،اگر خوب گوش کنیم در واقع صدا شکستن و سقوط رژیم اشغالگر قدس است که از دل سقوط رژیم تونس و مصر بیرون می آید ،سنت خداوند است سی سال پیش رژیم ایران و ترکیه بهترین حامیان رژیم اشغالگر قدس در منطقه بودن،اما الان سر سخت ترین دشمنان آنها هستند انشاء الله در مصر هم ورق مثل ایران رقم خواهد خورد و با سرایت آن به سایر دول مسلمانی که رژیم هایش بسان فرعون مصر هستند قلب ملت های مسلمان آرام خواهد گرفت.
  با احترام رضا

 17. امیررضا ال حبیب گفت :

  بهمن ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۲۱:۵۸

  سلام
  با مطلب دکتر جان: اگر همه کابینه را هم استیضاح کردند پا به بهارستان نگذار! …
  در خدمتم
  یا زهرا(س)

 18. امیر گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۰۵:۵۵

  جناب جوانفکر
  ۱)همانطور که مطلع هستید به تصریح امام راحل، ولی فقیه حتی می تواند احکام اولیه و ثانویه شرع را تعطیل کند. بنابراین ملاک شرع صرفا نظر ولی فقیه است و نه شورای نگهبان، مراجع، رساله عملیه و غیره.
  ۲) محمع تشخیص مصلحت بازوی مشورتی ولی فقیه است و مصوبات آن در صورت تعارض با نظر رهبری بلا اثر و فاقد اعتبار است.
  ۳) بر مبنای دو اصل فوق، اطهار نگرانی و اعلام خطر شما کاملا بیمورد است. اگر نظر محمع به تائید ولی فقیه برسد شرعی است ولو اینکه خلاف احکام شرع بنظر برسد، و اگر به تائید ولی فقیه نرسد که بخودی خود از درجه اعتبار ساقط است. آیا شما مخالفتی با این موضوع دارید؟

 19. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۴:۱۷

  آقای امیر
  با سلام
  صحبت بنده به قانون اساسی و تفسیر انحرافی از اصل۱۱۲ مربوط می شود نه احکام اولیه و ثانویه.
  در این اصل به صورتی کاملا روشن آمده است که مصلحت را مجلس شورای اسلامی تعیین می کند و مجمع کارش تشخیص این مصلحت است. تشخیص در درست بودن یا نادرست بودن است. کارمجمع تعیین مصلحت نیست. اگر تشخیص مجمع مبتنی بر درستی مصلحت اندیشیده در مجلس بود، مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود و اگر مبتنی بر درستی آن نبود، مجلس باید نظر شورای نگهبان را در خصوص انظباق مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تامین کند. انحراف خطرناک اینجاست که مجمع با استناد به این اصل قانون اساسی ، اصول قانون اساسی را زیر پا می گذارد و برخی از افراد برای آن این حق را قائل می شوند که حتی شرع مقدس را نیز نادیده بگیرد. آیا شما برای مجمع این حق را قائلید که برخلاف صراحت قانون اساسی ، اقدام به وضع قانون کند ، قانون اساسی را نقض نماید وشرع مقدس را نادیده بگیرد؟

 20. سید گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۴:۵۹

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم

  در اینکه متأسفانه مجمع تشخیص و ریاست مجلس علیه دولت جبهه گیری می کنن و باصطلاح چوب لای چرخ میذارن شکی نیست . مثلا اصرار آقای لاریجانی برای برگزارشدن استیضاح دکتر بهبهانی . مثلا ایشون اگه می خواست می تونست جوری رفتار کنه که استیضاح برقرار نشه . یادم میاد مجلس هفتم برای استیضاح خرم خیلی دست دست کرد تا بالاخره مجبور شد با اون فاجعه قطار نیشابور اونو برکنار کنه .

  اما مسأله اینه که نوشتن نامه سرگشاده آیا کار درستیه ؟
  به نظر من آقای هاشمی اولین بار این کار رو در این برهه انجام داد و اون نامه کذایی رو به رهبر معظم نوشت و جرقه فتنه رو زد . بعدش هم آقای رضایی و حالا آقای احمدی نژاد . و نتیجه این نامه نگاریها تنها دلخوشی دشمن قسم خورده ماست.

  من فکر می کنم متأسفانه رئیس مجمع تشخیص و رئیس مجلس و تا حدودی هم رئیس جمهور ما اصل وحدت رو کنار گذاشتن و بر خلاف منویات آقا دارن آتو دست دشمن میدن . البته هاشمی معلوم الحاله و لاریجانی هم رفیق … و شریک قافلس ولی از آقای دکتر خواهش می کنم که مثل شهید بهشتی باشه و در مقابل بنی صدرها صبر کنه و به خدا توکل کنه .

 21. محمد آل حبیب گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۱۰

  مقتدر مظلوم یعنی تمام آنچه می شود درباره حضرت آقا در این فضاهای ملتهب سیاسی و اجتماعی گفت؛ و اما احمدی نژاد را که یک تنه مقابل سونامی های عظیم آدم های بی اخلاق و قدرت طلب ایستاده است را جز بغض فروخورده بچه ها نمی توان یافت… کسانی دم از قانون و ولایت فقیه می زنند که جز به جز وجودشان مدیون امثال احمدی نژاد است!

  موضع ما درباره دولت احمدی نژاد
  http://alehabib.ir/post-6.aspx

 22. امیر گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۱۶

  جناب جوانفکر
  نکته در همین جاست که آیا در نظر شما شرع مقدس و قانون اساسی غیر از آن چیزی است که ولی فقیه می گوید؟
  بر طبق اصل ولایت مطلقه فقیه اگر ولی فقیه نظری ابراز کند، آن نظر بالاتر از مصرح شرع و قانون اساسی است. آیا شما مخالفتی با این امر دارید؟
  اگر نه، پس در نظر بگیرید که مصوبه های محمع تنها در صورت تائید رهبری قانون است. مسلما شما گمان ندارید که مقام ولایت فقیه در برابر امری که از نظر ایشان خلاف است ساکت بنشیند! بنابراین هشدارهاو تشویش پراکنی شما در خصوص “انحراف” و “بدعت” بی جا ست.
  حالت دیگر آن است که شما گمان داشته باشید دامنه اختیار مقام ولایت باید محدود به قانون اساسی یا رساله عملیه باشد! که چنین امری خلاف اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و جانشینی انبیاست.

 23. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۵۰

  آقا سید
  با سلام
  از نظر نیک اندیشانه شما متشکرم.
  اما توجه داشته باشید که آقای احمدی نژاد یک نامه مستقیم را برای نمایندگان مجلس فرستادند و هیچوقت هم آن را منتشر نکردند. این دوستان مجلسی بودند که متن نامه رئیس جمهور را منتشر کردند و بعضی از همین ها در مجلس فریاد زدند و رئیس جمهور را به انتشار نامه سرگشاده و ایجاد نگرانی در جامعه متهم کردند.
  موفق باشید

 24. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۱۹:۲۴

  آقای امیر
  با سلام
  همانطورکه قبلا عرض کردم مبنای بحث بنده قانون اساسی است که ملاک تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در مقدمه این قانون تصریح شده است که قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود، آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
  قانون مبنای تصمیم گیری و عمل مسوولان کشور است و قانون نیز باید منطبق بر احکام اسلام باشد. تشخیص این امرهم به عهده فقهای جامع الشرایطی است که از سوی ولی مطلقه فقیه منصوب می شوند. اگر فقهای مزبور و حقوقدانان شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دادند مجلس موظف است از آن رفع اشکال کند و اگر بنا به مصلحت نظام ، مصوبه اش را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و از رفع اشکال خودداری کرد، مجمع تشخیص به بررسی مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس می پردازد و درستی یا نادرستی آن را تایید یا رد می کند . اگر تایید شد مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود و اگر تایید نشد ، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را در مورد انطباق مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تامین کند. این روند بسیار روشنی است که از سوی مجمع تشخیص نادیده گرفته شده و به گونه ای عمل می کند که سبب نقض قانون اساسی می شود و تصمیمات خلاف شرع را نیز ممکن می سازد. این فرایند همان انحراف خطرناک است.
  سووالاتی که شما مطرح کرده اید هیچ نسبتی با مطلب منتشرشده در این وبلاگ ندارد. تعجب می کنم که چگونه می خواهید با نادیده گرفتن شرع مقدس و قانون اساسی از اصل مترقی و بی نظیر ولایت مطلقه فقیه دفاع کنید.
  موفق باشید

 25. می خوای چیکار!؟ گفت :

  بهمن ۱۴م, ۱۳۸۹ در ۲۳:۳۴

  IQ اصلا مجمع تشخیص مصلحت نظام درست شده که مصوبات خلاف قانون اساسی و شرع تصویب کنه برای اینکه نظام تو بن بست نمونه افتاد!؟

 26. سلام گفت :

  بهمن ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۱۹

  با سلام.من با خواندن اجمالی نظرات به دو نتیجه رسیدم.

  ۱- فقط موافقان دولت به اظهار نظر پرداخته اند.
  ۲- آقای جوانفکر به بسیاری از نظرات که مورد پسندشان نیست پاسخ نداده اند مانند شرکت نکردن آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع

 27. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  بهمن ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۱:۰۹

  آقا یا خانم محترم (می خوای چیکار)
  با سلام
  مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و مشورت دادن به رهبر معزز انقلاب درست شده است. وقتی ولی فقیه داریم ، نظام توی بن بست گرفتار نمی شود. او فصل الخطاب است و مشکل لاینحلی باقی نمی ماند. اساس نظام بر رعایت شرع مقدس است و اجرای قانون اساسی.
  هیچ مشکلی را نمی توان با زیر پاگذاشتن شرع مقدس و قانون حل کرد.
  موفق باشید.

 28. فخانیوز گفت :

  بهمن ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۲۲:۴۸

  والعاقبة للمتقین…
  موفق باشید.

 29. نوروزی گفت :

  بهمن ۱۸م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۱۹

  با سلام
  مجلسیان و مجمع با این حرکت در خلاف قانون ممکن است تا آنجا پیش بروند که بخواهند ولی فقیه را در فشار قرار دهند . ما وظیفه داریم از ساختار سیاسی و قانونی کشور در هر جایگاهی مراقبت کنیم .
  آقای جوانفکر
  از طرف من از آقای احمدی نژاد به خاطر این نامه هشدار دهنده تشکر کنید .

 30. امیررضا ال حبیب گفت :

  بهمن ۱۹م, ۱۳۸۹ در ۱۹:۰۵

  سلام جناب جوانفکر…مشتاق دیدار
  اگه با ما هنوز قهر نیستی تشریف بیار به وبلاگم http://www.alehabib.com با مطلب لاریجانی و رفسنجانی به هوش! امسال ،همه دیکتاتورها باید بروند!!!! در خدمتم ومنتظر نظر حضرتعالی

 31. غلامرضا گفت :

  بهمن ۲۱م, ۱۳۸۹ در ۰۴:۴۹

  جناب جوانفکر
  سلام
  فقط یک سوال :

  چرا رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی کند ؟

 32. امیررضا ال حبیب گفت :

  بهمن ۲۲م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۰۹

  تا که پرسیدم ز منطق، عشق چیست در جوابم اینچنین گفت و گریست لیلی ومجنون همه افسانه اند عشق تفسیری ز زهرا و علیست… امام على(علیه السلام): مؤمن شادمانى اش در صورت و اندوهش در دل است. سینه اى گشاده و نفسى فروتن دارد. بالانشینى را کراهت دارد… سکوتش طولانى و اوقاتش مشغول است، شاکر و شکیبا است گفتم که روی خوبت ازماچرانهان است؟ گفتاتوخودحجابی ورنه رخم عیان است گفتم که از که پرسم جانا نشان رویت؟ گفتانشان چه پرسی آن کوی بی نشان است.. امام علی (ع): ارزش همه عبادتها در برابر امر به معروف مثل یک قطره در برابر اقیانوس است. آنان که معنای ولایت را نمی دانند ، در کار ما سخت درمانده اند: شهید آوینی آرزومه: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد خداجون: هو الذی تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء مرام: هرگز کوچک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچک بشه، خدا اینقدر بزرگ نبودنبود مرام: یا علی گفتن مرام فاطمه است….مزد هر شیعه سلام فاطمه است. امانتی شهدا: خواهرم سرخی خونم را نزد سیاهی چادرت به امانت می گذارم،پس امانت دار خوبی باش فضیلت: مرگ بهتر از تن به ذلت دادن و به اندک ساختن بهتر از دست نیاز به سوی مردم داشتن است. تا بر لب خویش نام حیدر داریم کی بیم ز دشمن ستمگر داریم از مهر علی و یازده فرزندش ما گِردِ دیار خویش سنگر داریم دعا: اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا و تنزل البلاء دعا: یا مَنْ یُعْطِى الْکَثیرَ بِالْقَلیلِ :اى که مى دهد (عطاى ) بسیار در برابر (طاعت ) اندک مرام: خوب باشی و بدت انگارند به که بد باشی و نیکت بینند دعا: اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علمک دعا: اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیرانصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه اگه بدونی بعضیا چقدر با این دعا میسوزن تولستوی: بدترین و خطرناک ترین کلمات این است : “همه اینجورن” زرتشت: باران باش و ببار نپرس کاسه های خالی از کیست عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی ، پائیز بهاریست که عاشق شده است امام علی (ع): بدى را از سینه دیگران با کندن آن از سینه خود ریشه کن نما!

 33. رضا گفت :

  بهمن ۲۳م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۰۴

  جناب آقای جوانفکر
  با سلام و عرض ادب
  ضمن عرض تبریک از بابت پیروزی ملت مصر بر فرعون زمانه که در یک پدیده عجیب متقارن شد با ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی عدد ۲۲ یاد آور پیروزی حماس در جنگ ۲۲ روزه و آغازسی و سومین سال عمر حکومت اسلامی عدد ۳۳ که یاد آور پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیو نسیتی است ،امید آنکه اینگونه حوادث قبل از آنکه درس عبرتی برای دیگران باشد ما را هوشیار تر کند.
  با احترام رضا

 34. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  بهمن ۲۴م, ۱۳۸۹ در ۱۹:۵۵

  آقای غلامرضا
  با سلام
  برای جدا کردن عناصر و جریانهای باطل از جریان حق که همان حرکت عمومی ملت مسلمان و انقلابی ایران، تحت زعامت رهبری بزرگوار است ، تا کنون هزینه زیادی پرداخته ایم. فکر می کنم ساده لوحی آشکار و غیرقابل گذشتی خواهد بود اگر بار دیگر اجازه دهیم حق و باطل درهم آمیخته شود. امروز بیش از هرچیز نیازمند شفاف سازی و روشنگری هستیم. تا وقتی خطوط درهم آمیخته باشد، حرکت رو به جلو اتفاق نخواهد افتاد. انقلاب به رویش های جدید نیاز دارد.
  موفق باشید

 35. رضا گفت :

  بهمن ۲۵م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۲۰

  جناب آقای جوانفکر
  با سلام و عرض ادب
  بر افراد با وجدان پوشیده نیست که دولت دکتر احمدی نژاد الخصوص در دولت دهم تمام همتش را معطوف کرده به اینکه مشکل مسکن را حل کند صدق ادعای بنده همین اسکیتی است که بر پای وزیر ترک زبان بسته شد تا هر روز بر بالای سر پروزه های مسکن مهر با روانی تردد کند،ار قبال این ترددهای بی شمار به اقصی نقاط کشور حتی لهجه غلیظ ترکی وزیر تقریبا فارسی شده،فارسی را خیلی روان تر از اوایل صدراتش صحبت می کند،اما آن چیزی که ما هاست ذهن بنده را مشغول کرده این است که از حول حلیم داخل دیک نیفتیم و کمیت را فدای کیفیت نکنیم ؛اصرار عجیبی بر این است که دائما اعلام کنیم فلان تعداد واحد مسکونی مهر افتتاح شده و وزیر را قیچی بدست در حال افتتاح ببینیم از قیچی هایی که روبانش بسیار گران تر از خود قیچی است حتی برای بیل و کلنگ مسئولین نیز چنان کاسه لیسان روبان می بندند که از دولت دکتر احمدی نژاد بعید است می خواهم این را عرض کنم که اگر در اینگونه ساخت و ساز ها کیفیت فدای کمیت شود فردایی خواهد رسید که در فلان زلزله عنوان شود که در فلان منطقه خانه های مسکن مهر بر سر خانواده هایش خراب شده اما ساختمان های اطراف حتی قدیمی تر خراب نشده،جدای از تحقیقات جست و گریخته خودم هفته گذشته دوستی را دیدم که در یک مجتمع ۱۶۰ واحدی مسکن مهر طبقه پنجم آپارتمانی را با پیمانکار سازنده مشارکت کرده بود عنوان کرده بود با چند ماه تاخیر جدیدا بر خلاف قراردا د اولیه یک لیست بلند بالا از اقلام مورد استفاده در ساختمان را جلوی خریداران قراردادن که امضاء بزنند،خیلی ها امضاء زدن اما دوست بنده نزد چرا که در لیست جدید اکثر اقلام مصرفی درجه دو ذکر شده بود و بعضی از کار های رایج بعهده خریدار گذاشته شده بود ،جناب آقای جوانفکر مردم را با وعده های رنگارنگ وارد گود می کنند و بعد اکثر خریداران چاره ای ندارند و مجبورند به ساز بعضی از پیمانکاران بدتر از شمر بسازند و بسوزند،از ما دلسوزانه گفتن بود خواه گوش شنوا باشد خواه نباشد ،بنده در بالف عالی ترین شکل ساخت و ساز را بیان کردم کما اینکه برای حوزه های دیگر نیز ،اما همچنان چرخ روزگار با صد ها ناهنجاری بشکل سابقش می چرخد در صورتی که اگر گوش شنوایی بود به راحتی می شد با زیر ساخت بالف برای یکبار و همیشه از شر همه مشکلات و ناهنجاری های که باعث کسر شان و وهم حکومت اسلامی شده خلاص شد،حتی همین الان تقریبا دو ماه بعد از اجرای طرح تحول نا هنجاری های در سطح جامعه بروز کرده که با بالف غیر ممکن بود بروز کند چرا که تمام روزنه های فساد با ساختار بسیار شفاف بالف بسته می شد ،امید آنکه با درایت و تعمق بیشترطرح تحول اقتصادی مو فقیت نسبی بیشتر در ادامه کسب کند .
  با احترام رضا

 36. جواد گفت :

  بهمن ۲۹م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۴۳

  جناب عالی که با دکتر در ارتباطید لطفا این پیغام حقیر را به ایشان برسانید که تا وقتی باند فعلی مجمع به سردستگی آن ورشکسته سیاسی توسط رهبر معظم انقلاب برکنار نشده و اعضای جدید انقلابی منصوب نشده اند در مجمع حاضر نشود و در تله نیفتد!

 37. نویسنده رییس جمهور ایرانیان گفت :

  بهمن ۳۰م, ۱۳۸۹ در ۱۵:۳۴

  ویژه: در اعتراض به عدم محاکمه سران فتنه و مواضع متناقض مدعیان بصیرت:

  “رییس جمهور ایرانیان” تا اطلاع ثانوی به روز نخواهد شد…

  نامه سرگشاده “رییس جمهور ایرانیان” خطاب به دستگاه قضایی و مسئولان امنیتی :

  حضرات…مدعیان بصیرت…بر من خرده نگیرید اگر نامه ام را بی سلام آغاز می کنم…

  خدا می داند آنقدر که از سستی و مصلحت اندیشی های بی مورد شما غضب آلودم از جنایتها و خیانتهای سران فتنه خشمگین نیستم…

  حضرات مدعی بصیرت…برادران به اصطلاح انقلابی..آیا وقت آن نرسیده است تا عدالت را برای همه یکسان اجرا کنید و سران جلاد فتنه را به میز محاکمه بکشانید؟ چرا از اجرای قانون فرار می کنید؟ مگر قانون برای همه یکسان نیست؟ مگر طبق قانونی که بر اساس آن حکم صادر میکنید کشاندن مردم به خیابانها و ایجاد درگیری مسلحانه محاربه نیست؟ مگر طبق همان قانون محارب نباید اعدام شود؟ چرا قانون در این مورد اجرا نمی شود؟ از چه می ترسید؟ مگر آنها به گفته خودتان “سرلشکر بی لشکر” نیستند؟ پس چرا می گویید اگر دستگیرشان کنیم “امامزاده” می شوند؟ امامزاده برای چه کسانی؟ مگر آنها بی لشکر نیستند؟

  ملت تا کی صبر پیشه کند؟ خانواده های شهدا تا کی خون دل بخورند؟ بسیجیان خمینی تا کی هتاکی موسوی جلاد و کروبی خائن و طعنه های خاتمی شیاد را تحمل کنند؟ تا کی به رهبرمان فحاشی کنند و سکوت کنیم؟ تا کی عاشورا را به سخره گیرند و ساکت بمانیم؟ تا کی تیشه به ریشه نظام بزنند و تماشاچی باشیم؟ تا کی بیانیه صادر کنند و به ریش ما بخندند؟ آنها از کجا اینقدر دلگرمند؟ کدام قانون برایشان حلقه امن ایجاد کرده است؟ آیا مصلحت اندیشی های بی مورد و تاخیر در اجرای قانون آنها را چنین گستاخ نکرده است؟ از کجا معلوم با گذشت زمان گستاخ تر نشوند؟ از کجا معلوم جوان دیگری را به به کشتن ندهند؟ از این پس که عمق کینه سران فتنه از نظام و سواستفاده آنها از رافت اسلامی واضح و مشخص است چنانچه خونی بر روی زمین بریزد ما آن را از چشم شما خواهیم دید…

  حضرات…تکلیفتان را روشن کنید؟ برای چه در مسندی که نیاز به قاطعیت دارد نشسته اید؟ آیا قصد اجرای وظیفه خود را دارید؟ چرا سستی میکنید؟ مگر همین امت حزب الله نبود که در تمام میدانهای انقلاب حضور داشت؟ اینک چرا مطالبه به حقشان را لبیک نمی گویید؟ چه شده شعارتان را فراموش کردید؟ اصولتان را به مصلحت اندیشهای بی مورد فروخته اید؟ در صندلی قدرت چه دیده اید که روحیه انقلابی در شما دیده نمی شود؟

  امروز و با گذشت بیش از یکسال از حماسه بزرگ و غرور آفرین ۹ دی هنوز مهدی هاشمی در لندن برای آشوب برنامه ریزی می کند…موسوی با نیشخند به ملت می رود تا به باشگاه صدتایی های بیانیه نویس بپیوندد…کروبی همچنان فکر میکند باید بیش از آرای باطله رای میاورده…خاتمی هنوز به نظام طعنه می زند و برای آمدن شرط میگذارد…فائزه از برادرش حمایت میکند…پدرش هنوز از طرد نکردن خواص می گوید…و…

  اینجانب که از شهریور ۸۷ اقدام به تاسیس “رییس جمهور ایرانیان” نمودم و در روشنگری فتنه ۸۸ قطره ای بودم از دریای بیکران ملت هم اکنون و همگام با سایر اقشار ملت که همه یکصدا خواستار محاکمه قاطع سران فتنه و آقازاده ی لندن نشین هستند از مسئولین ارشد دستگاه قضایی به ویژه رییس آن حضرت آیت الله آملی لاریجانی برخورد قاطع و تاریخی با سران آشوبگر فتنه ۸۸ و سایر وابستگان سیاسی آنها و تمام عواملی که باعث کشته شدن عده ی زیادی از مردم بی گناه شدند و در چهره متحد ملت خدشه ایجاد نمودند را به طور جدی خواستارم و با اعلام اینکه آماده سربازی برای امام خامنه ای هستم و اینکه همچنان از رییس جمهور انقلابی و پرتلاش قاطعانه حمایت خواهم کرد رسما اعلام میکنم در اعتراض به سستی دستگاه قضایی و سایر دستگاههای امنیتی در برخورد قاطع با سران فتنه تا زمان دستگیری و محاکمه سران فتنه یعنی میرحسین موسوی – مهدی کروبی – محمد خاتمی و آقازاده لندن نشین و خواهر آشوبگرشان دیگر در “رییس جمهور ایرانیان” مطلبی نمی نویسم.

  صبر ملت لبریز شده است…قبل از آنکه ملت سران فتنه را تکه تکه کنند آنها را قاطعانه محاکمه کنید…

  خدا شما را کفایت میکند…
  من الله توفیق…

  گر بود عمر به میخانه روم بار دگر…به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر…

  سرفراز باشی میهن من…

 38. رضا گفت :

  اسفند ۱م, ۱۳۸۹ در ۲۰:۳۶

  جناب آقای جوانفکر
  باسلام و عرض ادب
  ضمن تبریک سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم و امام صادق بر شما و دولتمردان دهم الخصوص دکتر احمدی نژاد عزیز خواستم عنوان کنم که هر چند پیروز ی های ملت تونس و مصر و قیام سایر ملل مسلمان منطقه باعث شده تا عمق وجود خوشحال شویم با اینحال باید خیلی دست به عصا بود چرا که ساختار های دول استکباری مطمئنا برای این روز های عمال دست نشانده ای را مد نظر داشتن و دارند تا در چنین ایامی سوار بر موج شوند و در نهایت انقلابها را به نفع خود مصادره کنند لذا امیدوارم اتفاق نا میمنونی که بر سر اصل انقلاب مشروطه آمد و در نهایت کار به جایی رسید که شیخ فضل الله نوری با دادگاه انقلابیون !!!! به اعدام محکوم شد اتفاق نیفتد همان شیخ فضل الله نوری که در اول موافق مشروطه مشروحه بود اما در نهایت دیده سکان هدایت مشروطه در دستان افراد ناپاک قرار گرفت لذا علم مخالف با مشروطه نکرد اما با این افراد و رهبران ناپاک چرا همین موضوع بسیار مهم قیام های مردمی ملل منطقه را با شدت بیشتری تهدید می کند،انشاءالله که انقلابات ملل منطقه سرنوشت مشروطه را نگیرند.
  با احترام رضا

 39. همت گفت :

  اسفند ۵م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۳۴

  سفیر ولایت:

  لازم می­آید شما عزیزان خودتان را برای کادر مدیریت جهانی آماده کنید و مبادا انقلاب آخرین رخ بدهد و شما هنوز از قافله عقب باشید و این را بدانید که به فضل الهی ظهور بسیار نزدیک است “إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعیداً وَ نَراهُ قَریباً، برَحْمَتِکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمینَ”

  گزارشی از دیدار سفیر ولایت

  جناب آقای دکتر احمدی­ نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  با طلاب حوزه­ ی علمیه صدر(مشکات)

 40. سهندی گفت :

  اسفند ۹م, ۱۳۸۹ در ۱۱:۳۴

  برادر بزرگوار جناب آقای علی اکبر جوانفکر

  سلام

  مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،بقای عمر بازماندگان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمائیم.

  خانواده سهندی

 41. سعید صادقی مقدم گفت :

  اسفند ۹م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۲۳

  جناب جوانفکر عزیز
  درگذشت والده مکرمه تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم اجر جزیل و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.
  سعید صادقی مقدم – خبرنگار ورزشی استان تهران

 42. نکته بین گفت :

  اسفند ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۵۸

  سلام آقای جوانفکر

  بنده دیروز مطلبی رو در جواب نامه آقای توکلی در بخش نظرات جهان، الف، و خبرآنلاین گذاشتم ولی هیچکومشون چاپم نکردند.

  “با سلام به آقای توکلی!

  میشه لطفا شما یکمقدار در مورد سوابق خودتون برای ما توضیح بدهید؟ چطوری هستش که بعد از اینکه شما مدرک دکترای اقتصادتون رو از یکی از معتبرترین دانشگاههای انگلیس گرفتید، اونوقت چطوری که هر دفعه که به پرس.تی.وی دعوت میشید شما احتیاج به مترجم دارید؟ شما چطوری تونستید بورسیه ملکه انگیلس رو بگیرید؟ ملکه انگیلس در یک مرد میانسال که مدرک لیسانس اقتصادشرو در چهل و چند سالگی و در زمانی که به طور تمام وقت نماینده مجلس بوده گرفته و زبان انگلیسی هم نمیدونه چه پتانسیلی دیده که بهش بورسیه میده؟ جالبه که همین شخص که شما باشید بعدها میشه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و یکی از منتقدین اقتصادی دولت نهم و دهم. مواضع منفعلانه شما در قبال جاسوس هسته ای (که جرمش از نگاه وزارت اطلاعات محرز اعلام شده بود و الان هم چند سالی که در آمریکا به سر میبرد) که از ایشون طلب حلالیت کردید هیچوقت از ذهنها پاک نخواهد شد. من فکر میکنم شما یک مقدار در مورد سوابق خودتون برای ما توضیح بدهید بهتر باشه تا دیگران را مورد بازجویی قرار بدهید!
  جهان جان اگر بیطرفی لطفا نظر من رو هم بدون سانسور و تغیرات چاپ کن.”

  من نمیفهمم چطور تهمت و توهین به رئیس جمهور محبوب منتخب ۲۵ میلیونی و اطرافیانش آزاد هستش، (اونم تازه به وسیله یک شخص بزدل و ترسویی که با یک فوت جاسوس هسته ای شروع به عذر خواهی و حلالیت طلبیدن میکنه) ولی نظر من رو که یک سری واقعیات رو نوشتم باید سانسور بشه. این آقا که خودش نمونه بارز “کیف انگلیسی” در مجلس هست به خودش اجازه میده هر تهمتی رو به دیگران بزند ولی انتقاد از خودشون حرام هست.

 43. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  اسفند ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۰۰

  آقا سعید
  با سلام
  از ابرازمحبت شما متشکرم. خداوند رفتگان شما را نیز بیامرزد. انشاءالله
  موفق باشید

 44. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  اسفند ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۰۱

  خانواده معزز سهندی
  با سلام
  ضمن تشکر از شما ، سلامتی و عزت روز افزون شما را از خداوند منان مسالت می کنم.
  عزیز و سربلند باشید

 45. امیررضا آل حبیب گفت :

  اسفند ۱۳م, ۱۳۸۹ در ۱۲:۴۶

  داد میزنه این روزا، توی خیابون، فِری
  بسیجیه واقعی، همت بود و باکری

  بسیجیه واقعی،اونه که مرده باشه!
  زنده اگر بمونه، باید تو خونه باشه!

  به یاد من نمونده، خاطره ی زیادی
  ز همت و باکری، به غیره کلیاتی

  یاد ندارم که همت، مسجد سوزونده باشه
  نماز جمعه ها شو، اونجوری خونده باشه

  میشه مگر باکری هیئت ندیده باشه
  به شهر و خونه هامون آتیش کشیده باشه

  یقین دارم باکری، بچه مسلمون بوده
  پرچم ایران ما، براش مثه جون بوده

  نه مثل سبزیه آش! بیاد میون میدون
  تا که بهش بخندن کوچیک و پیر و جوون

  برای دفع دشمن، باکری داده خونش
  نه در ره بی بی سی، حذر کنه ز جونش

  غصه نخور بسیجی، اینم یه جور جهاده
  موندنه تو راه حق، نه آسونه نه ساده

  یادم میاد یه روزی، به وقت انتخابات
  قِر میومد یه بانو، با کلی افتضاحات

  رو پرچمه تو دستش، اسم پیامبر هم بود
  چیکار میکرد اون اگر،برادر همتم بود؟

  غربتمون رو امروز، باکری ها میدونن
  که سبزیا میرقصن تو شهرمون، میخونن

  همون جماعتی که، شکسته پشت همت
  داد میزنه: حمایت، بسیجیه باغیرت!

  بسیجیه باغیرت،جون کف دستش گذاشت
  مثل داداش کبیری، ما همه رو جاگذاشت

  ********

  وقتی گلی و پری، با هم میرن خیابون
  حرمت خون همت، فنا میشه چه آسون

  غصه نخور بسیجی، اینم یه جور جهاده
  موندنه تو راه حق، نه آسونه نه ساده
  ***
  تا حامیه بعضیا، اون رجویه نازه
  خیال نکن باکری، با سبزیا میسازه
  ***
  منافقا همیشه، ریگ توی کفششونه
  بسیجیه باغیرت، دشمن جونشونه
  ***
  میترسن اینکه امروز، بسیجیا بیدارن
  تا ترسشون بریزه، شرط و شروط میذارن
  ***
  خیلی باحالن ولی، خیالشون چه خامه
  زندگیه بسیجی، خودش یه جور پیامه
  ***
  حب ولایت اما، تو قلبمون میمونه
  چشم حسود کور بشه، که قلبامون جوونه
  ***
  یه وقت باید بجنگی، تو جبهه ها تو میدون
  یه وقتی هم که جبهه، میشه همین خیابون

  غصه نخور بسیجی، اینم یه جور جهاده
  موندنه تو راه حق، نه آسونه نه ساده

 46. رضا از تربت جام گفت :

  اسفند ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۳

  با عرض سلام و ارادت خدمت جناب آقای جوانفکر

  بدینوسیله درگذشت والده مکرمه تان، مادر شهید جوانفکر را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض میکنم، امید است در جوار فرزند شهیدشان همنشین انبیاء قرار گیرند، برای شما و خانواده طول عمر و صبر جمیل آرزومندم.

  رضا تبنا شهرستان تربت جام

 47. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  اسفند ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۲۰

  آقا رضا از تربت جام
  با سلام و تشکر
  عزیز و سربلند باشید
  جوانفکر

 48. tvadn گفت :

  اسفند ۲۸م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۵۲

  جناب آقای جوانفکر
  سلام
  هرچند که این روزها در غم از دست دادن والده محترم، عزادار هستید اما بر حسب وظیفه گفتم بیام اینجا بهتون سری بزنم و سال نو رو هم پیشاپیش تبریک بگم.
  امید که در سال جدید و سال های بعد از آن نیز غم نبینید.

 49. حمید احمدی گفت :

  فروردین ۱م, ۱۳۹۰ در ۲۳:۵۶

  جناب جوانفکر با سلام و تبریک سال نو و آرزوی توفیق روز افزون دولت دهم
  موردی را که من می خواهم طرح کنم متاسفانه جدی گرفته نمی شود و نمی دان چگونه به گوش دکتر یا مهندس مشایی براسنم ولی شاید شما هم به حرف من باور نداشته باشید ولی من مرده شما زنده می بینید این موضوع چه ضربه ای به دولت می زندو به شدت به ضرر دولت دارد تمام می شود و ضروری است دکتر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی را عوض کند این طرح ممنوعیت استخدام در تهران و کوچ اجباری ارگانها و سازمانها به شهرستانها فقط باعث شده تمام ادارات انتقالی همه به دلیل نارضایتی از دولت بر گردند و این نارضایتی را در شهرستانها پخش کنند از طرفی ممنوعیت استخدام در ادارات دولتی تهران ( یک دستور کلی و احساسی) باعث شده کل خانواده های تهرانی از دولت ناراضی شوند که فرزندشان باید به اجبار از تهران برود بیرون چون فرصت اشتغال نیست
  از طرفی این استرس و اضطراب خروج از تهران برای ادارات هم مزید شده که همه دارند بر علیه دولت می گویند و می گویند دولت می خواهد از مردم تهران انتقام بگیرد
  البته این طرح انتقال اختیاری کارمندان به شهرستانها خیلی خوب بود ولی توسیع آن به کل ادارات و احبار و ممنوعیت استخدام باعث شده در تهران باز هم از دولت برگردند
  مطمئن باشید این طرح پاشنه آشیل رای مردم تهران در انتخابات مجلس در تهران و نیز دولت یازدهم در کشور می شود و تیم قالیباف به طور جدی روی این موضوع و جذب رای تهرانیها کار می کند که در روزنامه تهران امروز اثر آن را می بینید و از طرفی قالیباف در انتخابات به تهرانیها می گوید نیاز نیست از تهران اخراج شوید به شهرستانیها هم می گوید این عدالت نیست کارمند انتقالی از تهران به شهرستان از شما بیشتر حقوق بگیرد
  من این موضوع را موثق می گویم و ضروری است این تیم برنامه ریز انتقال از تهران سریعا عوض و از دولت تسویه شوند
  منتظر جواب شما هستم

 50. مرتضی رحیمی گفت :

  تیر ۱۹م, ۱۳۹۰ در ۱۰:۰۸

  از نسل گل و نجابت و نور تویی / مظلوم ترین رییس جمهور تویی

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر